Archives

Monthly Archives: February 2021

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ བསེ་ཕུག་རྒེད་འོག་གངས་དཀར་ལ་ནོར་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གཡག་གི་ཨོམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྦྱོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

༉ ད་རིས་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་ སྤྱི་ཚེས་༢༦-༠༢-༢༠༢༡ ལས་༠༤-༠༣-༢༠༢༡ ཚུན་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ བསེ་ཕུག་རྒེད་འོག་ བསེ་ཕུག་གངས་དཀར་ལ་ནོར་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བུམ་ཐང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུང་ཕྱོགས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་གསུམ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡག་གི་རིགས་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ གཡག་ལས་ཐོན་པའི་ཨོམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ འཕྲུས་རིག་གི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་སྦྱོར་འབད་ནིའི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་རང་ ལ་ནོར་གཡག་གི་ཨོམ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཁག་མ་འདྲཝ་བཟོ་ནིའི་འགྲེམས་སྟོན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མཛེས་ཏོག་ཏོག་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་དུས་ཨ་བརྟག་རང་ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ཨོམ་གྱི་སྤྱིས་དང་མར་བཏོན་ནིའི་འཕྲུས་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་འཐུས་མི་རྒྱ་ཆ་༩༠ ཨམ་སྲུ་དང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཕོ་རྒས་ཀྱི་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་ཟེར་ཞུནི་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ལྟའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་བཤད་མི་ནང་ གཡག་ཟེར་བའི་ལ་ནོར་སེམས་ཅན་འདི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཡང་ ས་ཁ་མཐོ་ས་ལུ་སྨན་རྩྭ་དང་གངས་ཆུ་ཚུ་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡག་གི་སྤུའི་ཐོན་སྐྱེད་སྣ་ཚོགས་དང་ གཡག་དང་བསྟུན་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ལས་རྟེན་ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དོན་ལུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཞིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི་ ད་ལས་ཕར་ལ་གོང་གསུམ་གྱི་གཡག་གི་ཨོམ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མཛེས་ཏོག་ཏོག་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་འབད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་འབྲུག་གི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འགོ་འདྲེན་གྱི་ཐོག་ལས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་རེ་རེ་ཞིན་དུ་ལུ་འོངས་འབབ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅིག་  དོ་རུང་དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་སྒོ་ནོར་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་བཤད་མི་ནང་ཡང་ གཡག་གི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྦྱོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་འདི་དུས་ཚོད་ཁར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་འབད་རང་འབྱུང་འོང་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྦྱོང་བརྡར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསེ་ཕུག་གངས་དཀར་ལ་ནོར་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བཟོ་སྦྱོར་འབད་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་ མཁས་དབང་དྲོག་ཀྲར་བི་རྗེ་རའི་ཀ་གིས་བཤད་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡག་དང་རྩྭ་འབྲོག་ལ་ནོར་འཚོ་སྡོད་མིའི་མི་སེར་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ཕན་ཐོག་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ཁུངས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་འཐུས་མི་ ད་ལས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་གིས་དུས་དང་རྣམ་པར་ཀུན་ཏུ་ཕྱག་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མ་དངུལ་འདི་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཀུན་ལེགས་རིན་ཆེན་གྱི་བསེ་ཕུག་ལས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད།

Mass Dog Anti-Rabies Vaccination Drive in Samtse and Chhukha

The Regional Livestock Development Centre (RLDC), Tsimasham, Department of Livestock, MoAF and Dzongkhag Livestock sector, Samtse with supports from Dog Population Management (DPM) unit, National Centre for Animal Health (NCAH) Serbithang, Thimphu has successfully completed the mass anti-rabies vaccination program. A total of 3675 dogs and 984 cats were vaccinated in Samtse Throm areas and Read more….

Workshop on Competency-based framework (CBF) for Veterinary Officers

24-28/02/2021. Competency-based framework (CBF) was initiated by Royal Civil Service Commission. Under the directives of RCSC, and subsequent to five-days cascading workshop on development of CBF for Major Occupational Group – Agriculture and Animal Health Services under Department of Livestock (DoL); DoL is organizing a 5-days cascading workshop on competency-based framework (CBF) for  Veterinary Officers Read more….

Package of Practice for Organic RNR Commodities

Package of Practice for Organic RNR Commodities is published and is available online and can be accessed through the link below; http://www.dol.gov.bt/wp-content/uploads/2021/02/Package-of-Practices-for-Organic-RNR-Commodities.pdf

Yak Genetic Improvement and Semen Cryopreservation

24th Feb, 2021: The Livestock Research and Extension Division, Department of Livestock in collaboration with National Highland Research and Development Centre (NHRDC), Jakar and National Dairy Research and Development Centre (NDRDC), Yusipang is organizing 14 days training on Artificial Insemination (AI) in yaks to the Livestock officials of highland districts and farm staffs in Haa. Read more….

Smoked Trout Technology

The National Research and Development Center for Riverine and Lake Fisheries (NRDCR&LF) under the Livestock Research and Extension Division, Department of Livestock has successfully completed the standardization of fish smoking technique.  A manual on the technique of fish smoking will be made available soon. Fish smoking is a very popular fish processing method and one Read more….

རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་སྡོམ་གཡག་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ ལ་ནོར་གཡག་གི་ཕ་སོན་ཁབ་སྦྲགས་ནིའི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

༉ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་བརྒྱ་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བུམ་ཐང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་འོད་གསལ་སྤང་གཉིས་མཉམ་རུངབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ད་རེས་སྤྱི་ཚེས་༡༩-༠༢-༢༠༢༡ ལས་༠༤-༠༣-༢༠༢༡ ཚུན་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་སྡོམ་གཡག་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ལྟེ་བ་ཧཱ་ལུ་འབད་ ལ་ནོར་གཡག་གི་དོན་ལུ་ཕ་སོན་ཁབ་བཙུགས་ནིའི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་བུམ་ཐང་དང་ གཡག་གསོ་སྐྱོང་སྟེ་བའི་ལས་བྱེདཔ་དང་གཞན་ཡང་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་རྫོང་ཁག་ མགར་ས་ ཐིམ་ཕུག་ སྤ་རོ་ ཧཱ་ལས་ རྒེད་འོག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འབྱེད་ཀྱི་སྐབས་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་བརྒྱ་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ལྟའུ་ཅུ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་རང་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་མི་སེར་ཚུ་གི་འཚོ་བ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་གཡག་གི་རིགས་སྤུས་ཚད་ཅན་ཡོད་མི་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུའི་གྲལ་ལས་ ལ་ནོར་གཡག་གི་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་འོས་འབབས་སྦོམ་འབད་རང་འདུག་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་ དོ་རུང་ཁོ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་སྡོམ་གཡག་གསོ་སྐྱོང་དེ་ཡང་ཧཱ་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་རྟེན་ ཕ་སོན་ཁབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནི་དང་གཡག་གི་རིགས་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་སྦོམ་འབད་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་ དྲོག་ཀྲར་བི་རྗེ་རའི་ཀ་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་མི་ཙོ་བོར་རང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་གཡག་གི་རིགས་དྲག་ཤོས་ཅིག་ང་བཅས་རང་འབྲུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་ གཡག་གི་རིགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་བཙག་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སོན་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ནི་དེ་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་ ཐིམ་ཕུག་འོད་གསལ་སྤང་རྒྱལ་ཡོངས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐོན་སྐྱེདཔ་མཁས་དབང་དྲོག་ཀྲར་རྡོེ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་འདི་དྲན་གསོའི་སློབ་སྦྱོང་ཨིན་མི་དེ་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་ཤོས་རང་ བ་ནོར་ཚུ་ནང་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕ་སོན་ཁབ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡོདཔ་ལས་རྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅིག་ ཨིན་རུང་གཡག་ཟེར་བའི་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ ངོ་ཚ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མ་ལས་རྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ལཱ་ཁག་དང་གདོང་ལེན་འབྱ྄ང་སྲིད་རུང་ ཐབས་རིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་དེ་ག་ནི་བ་ཡང་ཁག་ཆེ་ཟེར་བཤད་ཅིག་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ ལ་ནོར་གཡག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་འུར་བའི་རྟགས་ཚན་ དུས་ཚོད་ ཕ་གཡག་བཙག་འཐུ་དང་སོན་ཚུ་ག་དེ་འབད་བཞོ་ནི་ཨིན་དང་གཞན་ཡང་ ཁབ་སོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུའི་སྐོར་ལས་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་སྡོམ་གཡག་གསོ་སྐྱོང་ཁག་ནང་ལུ་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་པའི་ཁར་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་དང་བལ་བུ་ལུ་ཡོད་པའི་ཨིསི་མོཀྲི་གི་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་ཀུན་ལེགས་རིན་ཆེན་གྱི་བསྡུ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། སྒོ་ནོར་ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ ཐིམ་ཕུག།

Guidelines for Regulating Feed Additives and Supplements

The guidelines for regulating feed additives and supplements is published and can be accessed from the following link http://www.dol.gov.bt/wp-content/uploads/2021/02/Guidelines-for-Regulating-Feed-Additives-Supplements-1.pdf

Notification on Organic Trout Feed

This is to notify the general public and certification agencies that the Department of Livestock is one of the organic food (livestock) production agencies in Bhutan with fund support from the National Organic Flagship Program (NOFP) Currently, the Department of Livestock is involved in the production of organic trout (cold water fish) as food commodity. Read more….

image_pdfimage_print